home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych jest: HARDsoft Systemy Mikroprocesorowe s.c., ul. Cegielniana 4A, 30-404 Kraków

  Dane kontaktowe Administratora:

  • adres korespondencyjny: 30-404 Kraków, ul. Cegielniana 4a, 30-404 Kraków
  • adres poczty elektronicznej: hardsoft@hardsoft.com.pl
  • adres strony internetowej http://www.hardsoft.com.pl
  • numer telefonu: +48 12 296 42 66
  adres korespondencyjny jest tożsamy z danymi kontaktowymi Administratora.

 2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w firmie HARDsoft Systemy Mikroprocesorowe s.c., ul. Cegielniana 4A, 30-404 Kraków?

  Dane osobowe uzyskane od klientów w procesie składania zamówienia, realizacji usługi oraz w trakcie jej trwania w następujących celach:

  • do procesu złożenia zamówienia – ZAWARCIA/PODPISANIA UMOWY
  • do procesu realizacji usług, wykonania produktu i zamówienia, finansowo-księgowych (wystawienia faktury),
  • przechowywania danych do celów archiwizacyjnych

  Dane osobowe uzyskane od klientów w procesie zawierania umowy, w trakcie jej trwania, realizacji wykorzystujemy w następujących celach:

  • do procesu złożenia
  • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w czasie trwania realizacji zamówienia w firmie HARDsoft Systemy Mikroprocesorowe s.c.
  • kontaktowania się z w celach związanych ze świadczeniem pracy
  • przechowywania danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu Cywilnego oraz może być nią zgoda osoby, której dane dotyczą.

 3. Jaka jest podstawa prawna danych osobowych?

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta pozyskanych przez HARDsoft Systemy Mikroprocesorowe s.c. jest umowa o świadczenia usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda klienta. Firma HARDsoft Systemy Mikroprocesorowe s.c. informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta przez elektroniczny sposób składania zamówień (poczta e-mail) jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

 4. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Dane związane ze stosunkiem pracy będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach Kodeksy Pracy i będą archiwizowane przez 50 lat (lub zgodnie z zobowiązującymi przepisami w razie zmiany przepisów). Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

 5. Jakie masz uprawnienia wobec firmy HARDsoft Systemy Mikroprocesorowe s.c. w zakresie przetwarzanych danych

  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

  Dane osobowe udostępniamy podmiotom zewnętrznym wykonującym obowiązek prawny wynikający z Ustawy o kontroli skarbowej 2017 (Dz.U. z 2016, poz. 720), na podstawie „ Konstytucji Biznesu” wchodzi pięć ustaw: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.), partnerom i podwykonawcom wykonującym na jej rzecz zadania na podstawie osobnych umów i upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy HARDsoft Systemy Mikroprocesorowe s.c. z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 
Wybierz produkt z listy:
CPFT V4.1
HSD-PSTD-V500
Kamera HSC-40
Kamera HSC-145S
Kamera HSC-55BW/C
HSD-NCO-V200
HSD-MUX-V10-PD
Sequencer V5.0 EURO
Sequencer V5.11
Sequencer V801-BM
HSD-Sequencer V700-EM
HSD-Sequencer V710-EM
HSD-Sequencer V720-EM
HSD-Sequencer V750-EM
Iluminator IL-105/6X
   
HSCamS-VStroboskop
Systemy PIV
HSCamS-145PIV System PIV
HSSeqS-V10M System PIV
HSCamS-3145TMI
HSCamS-6145
HSCamS-8145
Cordin Model 220-8
HSD-PSTD-V500
Przesuwnik Fazowy/Przesuwnik Czasowy
Cyfrowy przesuwnik fazowy i cyfrowy przesuwnik czasowy wykonany jako karta PCI.
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers